Aké je skutočné postavenie žien v spoločnosti?

Práva žien patria medzi základné ľudské práva, Zaviedla ich ako také Organizácia Spojených národov pre každú ľudskú bytosť pred viac 70 rokmi. Medzi základné ľudské práva zaradzujeme život bez násilia, otroctva a diskriminácie; vzdelávanie sa; právo vlastniť majetok; voliť; a získať spravodlivú a rovnakú mzdu.

dívka

Podľa WHO Genderové nerovnostiznevýhodňujú prístup žien k zdrojom a kontrolu nad nimi tak v rodine ako aj v spoločnosti:

  • Ženy tvoria väčšinu nezamestnaných ľudí v krajinách, zarábajú menej ako muži a pracujú na väčšine pracovných miest na čiastočný pracovný úväzok, alebo iné menej výhodné pracovné zmluvy.
  • V krajinách EÚ v roku 2006 ženy zarábali v priemere o 15% menej v hodinovej mzde ako muži.
  • Priemerné zastúpenie žien v národných vládach EÚ je 23%.

Podľa antidiskriminačného zákona na Slovensku je povinné dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu.

Napriek prijatiu tohto skvelého zákona sa postavenie žien na celosvetovej úrovni zhoršilo neuveriteľne. Slovensko pokleslo pri GENDER GAP INDEX (GPI) z 50 miesta v roku 2006 až na 97 miesto v roku 2016. Ukazovateľom s najhoršími výsledkami na trhu práce pre ženy je nerovnosť miezd, kde sme sa umiestnili nelichotivo až na 120 mieste. V politike nemáme takmer žiadne ženy na poste ministerky. Umiestnili sme sa až na 141 mieste.

rovnost

Naozaj ženy vytvárajú tak malé hodnoty, alebo sú iba neprávom podceňované? Kedy ženy sa postavia za svoje práva? Podporte muži svoje ženy v požadovaní vyšších platov u zamestnávateľa a stúpne príjem aj vo vašej rodine.